EXCEPTAREA CETĂŢENILOR DIN STRĂINĂTATE DE LA PLATA CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA


ghid-anaf-cass

Conform Ordinului ANAF CNAS nr.3697/27.12.2016, privind aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România (publicat in Monitorul Oficial nr.65/26.01.2017), persoanele fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării) NU DATOREAZĂ CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU VENITURILE REALIZATE, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

– cetăţenii români cu domiciliul în ţară (și cu rezidență în străinătate); […]
– pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

PENTRU EXCEPTAREA DE LA PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, persoana care se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute anterior depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (formular 603), însoţită de ORICARE din următoarele documente justificative eliberate de instituția de securitate socială a statului în care dețin asigurarea (ÎN SPANIA – INSTITUTUL NAȚIONAL DE SECURITATE SOCIALĂ) care atestă faptul că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de lege, cum sunt:
a) Document portabil A1;
b) TR/R1 — Formular privind legislaţia aplicabilă;
c) PM/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă;
d) MD/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.
Oricare din documentele justificative menţionate se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de către organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.

Detalii: Legeaz.net
www.anaf.ro
www.cnas.ro

Imparte acest articol